TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO
Tuotantotalouden osasto

RAINO PESU
AVOIN RAJAPINTA RAKENTAMISEN SÄHKÖISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ
Diplomityö 29.04.2003
 
TIIVISTELMÄ2
ABSTRACT3
ALKUSANAT4
SISÄLLYS5
Lyhenteet ja käsitteet7
1. Johdanto12
 1.1. Tutkimuksen tausta12
 1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset13
 1.3. Tutkimuksen toteutus15
2. Hankintatoimen nykytila ja –käytännöt17
 2.1. Hankintatyypit17
  2.1.1. Luokittelun perusteita17
  2.1.2. Sopimushankinnat17
  2.1.3. Tilaushankinnat18
  2.1.4. Kausihankinnat19
  2.1.5. Pien- ja varastohankinnat19
 2.2. Hankintojen kustannusmerkitys ja suunnittelu20
  2.2.1. Hankintojen kokonaisosuus kustannuksista20
  2.2.2. Rakennussuunnitelmien vaikutus20
  2.2.3. ABC-analyysi22
  2.2.4. Ostosalkkuanalyysi22
  2.2.5. Hankintojen suunnittelu24
 2.3. Tiedon kulku rakennushankkeessa26
 2.4. Sopimushankintaprosessi ja sen dokumentointi28
  2.4.1. Prosessikuvaus28
  2.5.1. Dokumentointi30
 2.5. Tilaaja-toimittajayhteistyö rakennusalalla32
  2.5.1. Yhteistyön luonne32
  2.5.2. Toimintavaihtoehdot33
 2.6. Nimikkeistöt ja standardit35
  2.6.1. Rakennusliikkeissä käytettävät nimikkeistöt36
  2.6.2. Suomalainen standardointityö37
  2.6.3. Kansainvälisiä tiedonsiirtostandardeja39
 2.7. Käytössä olevat hankintajärjestelmät43
  2.7.1. Erilaisia hankintajärjestelmiä43
  2.7.2. Kokemuksia käytössä olevista toimintatavoista ja järjestelmistä45
3. Sähköinen kaupankäynti47
 3.1. Sähköisen kaupankäynnin luonne ja kehittyminen47
  3.1.1. Määritelmiä47
  3.1.2. Sähköisen kaupankäynnin muodot50
  3.1.3. Kehittyminen jatkossa53
 3.2. Edellytykset sähköiselle kaupankäynnille55
  3.2.1. Tarjontaketjun kyky muutokseen55
  3.2.2. e-kypsyys56
 3.3. Sähköinen kauppa rakennusalalla58
  3.3.1. Käytettävät muodot58
  3.3.2. Soveltuvuus62
  3.3.3. Käytön yleisyys64
  3.3.4. Esteitä yleistymiselle65
 3.4. Sähköisen kaupan kehityshankkeita67
4. Avoimiin rajapintoihin perustuva hankintajärjestelmä75
 4.1. Integroidun järjestelmän perusteet ja reunaehdot75
  4.1.1. Lähtökohtana avoin rajapinta ja Internet75
  4.1.2. Pilottikohteena hankintajärjestelmän ja projektitietojärjestelmän tiedonsiirto76
  4.1.3. Nykyjärjestelmät informaation tuottajina78
  4.1.4. Osapuolten vaatimukset81
 4.2. Tarjouspyyntöjulkaisun tavoiteprosessi83
 4.3. Kokonaisjärjestelmän komponentit97
  4.3.1. Tilaajan järjestelmä98
  4.3.2. Välittäjän järjestelmä101
  4.3.3. Toimittajan järjestelmä102
 4.4. Hankintajärjestelmän ja projektitietojärjestelmän rajapinta103
  4.4.1. Tarjouspyyntökirjeen rakenne103
  4.4.2. Käytännön implementoinnissa rajapinnan yli siirtyvän tiedon sisältö106
  4.4.3. Ehdotus tarjouspyynnön esittämiseksi IFC:n mukaisesti114
  4.4.4. Siirtokielenä XML123
 4.5. Tietoturva124
  4.5.1. Tietoturvan perusteita124
  4.5.2. Implementoinnin tietoturvaratkaisut125
 4.6. Mahdollisia hankintajärjestelmän kehitettäviä ominaisuuksia130
  4.6.1. Järjestelmän laajennettavuus ja tietojen yhteiskäyttöisyys130
  4.6.2. Mahdollisia avointa rajapintaa käyttäviä ominaisuuksia131
  4.6.3. Ominaisuuksien käyttökelpoisuus haastattelujen perusteella135
5. Saavutettavien hyötyjen pohdinta138
 5.1. Tarjouspyyntöjulkaisun hyötyjä138
 5.2. Avoimien rajapintojen hyötyjä139
6. Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet141
7. Yhteenveto145
Lähteet147