Esiselvitys rakentamisen prosessien hallintatyökalun luomiseksi

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

TektonSolutions Oy:   http://www.tektonsolutions.fi/

Yhteyshenkilö:

Hannu Rantanen:   hannu.rantanen@tektonsolutions.fi 

Tiivistelmä projektista:

Selvitetään olemassa olevat akateemiset ja kaupalliset tutkimukset, materiaali ja aineisto rakentamisen prosesseista. Tehdyn analyysin perusteella muodostetaan prosessien kehityksen viitekehys ja metodiikka tehtävään työhön.

Kartoitetaan olemassa olevat teknologiat, erityisesti Internet ja mobiiliteknologia, sekä eri toimittajien alusta- ja kehitysympäristöratkaisut, jotka potentiaalisesti soveltuisivat kehitettävän tietoteknisen sovelluksen kehitysympäristöratkaisuksi.

Sen lisäksi selvitetään eri rakennusyritysten ja muiden rakennusalueen toimijoiden ja intressitahojen halukkuus osallistua projektiin ja koota nk. toteuttajakonsortio hankkeen ympärille.

Lopuksi organisoidaan hanke ja laaditaan hankkeen projektisuunnitelma aikatauluineen, resursseineen ja kustannusarvioineen.