IAI/IFC-tuotemallien määrittäminen taloteknisten järjestelmien toimivuuden validointiin - IAI BS7 

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Käynnissä 

Organisaatio:

VTT Rakennustekniikka:   http://www.vtt.fi/rte/

Muut osallistujat:

Stuttgartin yliopisto (IKE), Saksa:   http://www.uni-stuttgart.de/
Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), USA:   http://www.lbl.gov/

Yhteyshenkilö:

Veijo Lappalainen:   veijo.lappalainen@vtt.fi 

Tiivistelmä projektista:

Hanke on suomalaisen osapuolen vetovastuulla oleva IAI:n IFC R3.0 vaiheen Building Services alueen domain projekti nimeltään BS-7: HVAC Performance Validation. 

Hankkeen yleisenä tavoitteena on edistää taloteknisten järjestelmien oikeaa toimintaa kehittämällä menetelmiä ja apuvälineitä osajärjestelmien ja komponenttien suorituskyvyn todentamiseen rakennusprosessin eri vaiheissa. Tavoitteena on hyödyntää tehokkaasti suunnittelun, rakentamisen ja käyttövaiheen aikana luotua, tuotemallimuodossa valmiina olevaa tietoa. 

Tarkasteltavia elinkaaren vaiheita ovat suunnittelu, vastaanotto, käyttö ja ylläpito. 

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on määritellä IAI- hankkeeseen liittyen valittujen LVI- järjestelmien ja tuotteiden IFC- tuotemallit siten, että ne soveltuvat suorituskyvyn validoinnissa hyödynnettäviksi. Validointimenetelmien osalta hankkeessa keskitytään erityisesti simuloimalla tapahtuvaan validointiin. 

Aiheen laajuuden vuoksi yleinen tarkastelu on fokusoitu seuraaviin hankkeessa mukana olevien yritysten tuotteisiin: 

Tuotteiden mallinnuksessa kaksi ensimmäistä ovat VTT:n, keskimmäinen IKE:n ja kaksi viimeisintä LBNL:n vastuulla. 

Projektissa saavutetut tulokset:

Keskeinen tulos on ilmastointikoneen ja sen komponenttien sekä jäähdytyspalkkien simuloinnissa ja toimivuuden arvioinnissa tarvittavien IFC-tuotemallilaajennusten määritykset. Osa määritellyistä laajennuksista saatiin sisällytettyä lokakuun 2000 lopussa julkistettuun IFC 2x malliin. Uusina olioluokkina IFC-malliin määriteltiin mallit seuraaville komponenteille: jäähdytyspalkki, kostutin, äänenvaimennin, lämmön talteenottolaite ja radiaattori. Mallin nykyisten olioluokkien laajennuksena määriteltiin uusia attribuutteja seuraaville vanhoille komponenteille: venttiili, ilmasuodatin, patteri, nesteensiirrin ja lämmityskattila. Uusia attribuuttiluokkia (PropertySet) määriteltiin 16 kpl ja laajennuksia esitettiin kolmeen attribuuttiluokkaan. Lisäksi määriteltiin enumeraatiot uusille olioluokille sekä tarvittavat uudet tietotyypit. 

Tehtyjen määrittelyiden tuotemallinnus tehtiin BS-8 jatkohankkeessa ja nämä tullaan sisällyttämään uuteen vuoden 2003 alussa julkaistavaan standardiin IFC 2x2 malliversioon.

Välilliset vaikutukset toteutuvat sen jälkeen kun määritellyt mallit on integroitu osaksi virallista IFC-tuotemallia, mikä mahdollistaa mallia tukevien työkaluohjelmien kehittämisen.

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Ohjelman tuki ratkaisevaa hankkeen käynnistysvaiheessa. Ohjelman kansainvälisistä kontakteista ollut apua projektiin mukaan pääsemisessä. Linkki Vera-ohjelman IAI-Forum hankkeeseen antanut lisäarvoa tuotemallimääritysten sisältöön.

Lisätietoa hankkeesta on IAI:n WWW-sivuilla:   http://iaiweb.lbl.gov/Data/Projects/R3_projects_BS7.htm