Kiinteistöjohdon informaatiojärjestelmän rakentaminen -esitutkimus

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Kiinteistötalouden instituutti:   http://www.tukkk.fi/kti/ 

Yhteyshenkilö:

Heikki Vaarama:   heikki.vaarama@tukkk.fi

Petri Land:   petri.land@tukkk.fi 

Tiivistelmä projektista:

Projektin tavoitteena oli valottaa karkealla tasolla laajamittaisen kiinteistöalan markkinainformaatiopalvelun kehittämisen edellytyksiä. Projektissa keskityttiin etsimään vastauksia seuraaviin palvelun toteuttamiseen liittyviin kysymyksiin:

  1. Mikä on markkinainformaation tarve kiinteistöjohtamisessa? 
  2. Kuinka kuvattavalla palvelulla voidaan vastata näihin tarpeisiin? 
  3. Kuinka palvelun tuottamaa informaatiota voidaan käyttää hyväksi kiinteistöliiketoiminnan johtamisessa? 
  4. Millainen palvelun rakenne voisi olla? 
  5. Millaisia ovat palvelun toteutettavuuden edellytykset? 
  6. Kuinka palvelu käytännössä toimisi esimerkiksi vuokratietojen osalta?

Projektissa saavutetut tulokset:

Projektin keskeisenä tuloksena osoitetaan Suomessa olevan selkeä tarve kiinteistöjohtamisessa tarvittavan taloudellisen informaation saatavuuden, sisällön ja hyväksikäytön kehittämiselle.

Markkinainformaation saatavuutta ja hyväksikäyttömahdollisuuksia voidaan parantaa kehittämällä kiinteistöjohdolle tarjottavia informaatiopalveluja. Nykyinformaatioteknologia luo erinomaiset edellytykset palvelujen kehittämiselle, joissa yksittäinen yritys toisaalta saa tehokkaasti tarvitsemaansa informaatiota markkinoista päätöksentekonsa pohjaksi, toisaalta voi jatkuvasti verrata omaa suoritustaan haluamillaan kriteereillä markkinoiden muihin toimijoihin.

Tämän esitutkimuksen pohjalta jatkettiin asian kehittämistä varsinaisen hankkeen muodossa Rembrand -ohjelmassa. Samassa yhteydessä hankkeen painopistettä muutettiin enemmän käytännönläheisempään muotoon.

Välilliset vaikutukset

Informaatiopalvelujen kehittäminen luo uusia toimintaedellytyksiä esimerkiksi kiinteistöjohtamisen ohjelmistojen tarjoajille, koska lisääntynyt tarve informaation tehokkaalle hyväksikäytölle toimii kimmokkeena yritysten omien kiinteistötietojärjestelmien kehittämiselle. Palvelujen toteuttaminen tietoverkkojen välityksellä luo tarpeita ja mahdollisuuksia myös alalle tarjottaville kehittyneille verkkopalveluille.

Hankkeen toteuttamisvaiheen aikana tietoa hankkeesta on levitetty KTI:n oman sidosryhmäverkoston välityksellä, joka kattaa lähes kaikki Suomen kiinteistömarkkinoiden keskeiset toimijat. Esiselvityksen tuloksista tehtiin julkaisematon raportti keväällä 1999.

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Vera-teknologiaohjelmalla oli keskeinen vaikutus projektin toteuttamisessa, niin verkoston rakentajana kuin taloudellisena tukijana.