Mittauksiin ja piirustuksiin perustuvien tuotemallien IFC-soveltuvuus

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Käynnissä  

Organisaatio:

Tampereen teknillinen korkeakoulu:   http://www.tut.fi/

Muut osallistujat:

Tapiola-ryhmä:   http://www.tapiola.fi/
Senaatti-kiinteistöt:    http://www.senaatti.com/
YIT Rakennus Oy:   http://www.yit.fi/
Tampereen Teknologiakeskus Oy:   http://www3.hermia.fi/tampereen_teknologiakeskus_oy/

Yhteyshenkilö:

Tapio Majahalme:   tapio.majahalme@tut.fi 

Tiivistelmä projektista:

Tutkimuksen päätavoitteena on riittävän laajan ja todellisen materiaalin avulla selvittää miten malleja voidaan tuottaa olemassa olevista rakennuksista. Tuloksissa otetaan kantaa lähtötiedon käyttökelpoisuuteen, mallinnusmenetelmiin ja tavoitettavissa olevaan mallintamisen tasoon. Tuloksia voidaan käyttää lähtötietoina hankkeissa, joissa kiinteistön omistajat digitalisoivat piirustusarkistojaan, ottavat käyttöön tilahallintaa tai rakennuksiin suunnitellaan mittavia korjauksia. Tulokset soveltuvat myös lähtötiedoiksi hankkeille, joissa kehitetään mallintamista nopeuttavia tietokoneohjelmia.

Projektissa saavutetut tulokset:

Suurimmasta osasta rakennuksia ei ole olemassa muita dokumentteja kuin piirustukset. Nykyaikaisen uudisrakentamisessa sovellettu menetelmä on mallintaa rakennukset tietokoneelle. Uudisrakentamisen yhteydessä tehtävään mallintamiseen on kohdistettu merkittäviä tutkimusresursseja. Tässä tutkimuksessa selvitetään miten olemassa olevista rakennuksia voidaan mallintaa käytäntöön sovellettavissa olevalla tavalla.

Työssä selvitetään piirustusten hyödyllisyyttä mallien lähtötietoina. Vertailukohtana on rakennusten mittauksen soveltuvuus käyttäjiä hyödyntävään mallintamiseen. Työssä dokumentoidaan mallinnusmenetelmät, mallien tietosisällöt ja mallintamisen työmenekit. Tulosten perusteella voidaan ottaa kantaa mallintamisen suorittamiseen ja valita käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva menetelmä.

Välilliset vaikutukset 

Yritysten piirustusarkistot ovat tänä päivänä merkittävin lähde lähtötiedon saamiselle kiinteistöjen ylläpitoon, vuokraukseen ja korjaustoimintaan. Piirustusarkistot toimivat monissa yrityksissä vielä paperimuotoisina arkistoperiaatteella. Arkistojen siirto tietokoneavusteisesti toimiviksi on kansantaloudellisesti merkittävä toimi. Työn tehostaminen ja järkeistäminen lisää oleellisesti kiinteistöiden tiedonkäsittelyn tasoa ja parantaa sitä kautta yritysten kilpailukykyä.

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

TEKES:n rahoitus mahdollisti töiden toteuttamisen laajempana ja syvällisempänä.