Rakennustuotannon yhteistoimintatoteutuksen digitaalinen raportointi 

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Käynnissä  

Organisaatio:

SRV Viitoset Oy:  http://www.srvviitoset.fi/

Yhteyshenkilö:

Matti Kärnä:  matti.karna@srvviitoset.fi 

Tiivistelmä projektista:

Projektin tavoitteena oli toteuttaa asiakkaalle sekä yrityksen ja rakennushankkeen johdolle toimitettava, eri ohjelmistoilla laadituista tiedostoista lähtevä, työmaaraportti yhtenäiseen sähköiseen muotoon sekä samalla suunnitella järkevä systematiikka sen toteuttamiseen. Raportin ominaisuuksissa tuli kiinnittää erityistä huomiota helppoon laadittavuuteen, jakeluun, selailuun näytöllä, tulostettavuuteen sekä tietojen jatkokäsiteltävyyteen asiakkaiden ja kohdeyrityksen omissa järjestelmissä.

Projektissa saavutetut tulokset:

Projektin merkittävimmät tulokset liittyivät yhtenäisen tiedonkoontisystematiikan kehittämiseen sekä tarvittavien työkalujen ja menetelmien luontiin tiedon hakemiseen eri ohjelmista yhtenäiseen pc-ympäristössä helposti käsiteltävään muotoon. Raportin tietojen laajasta jatkokäsiteltävyydestä jouduttiin hieman tinkimään, koska raporttitiedoston koko haluttiin pitää tavanomaisesti käytössä olevien tiedonsiirto-ominaisuuksien vuoksi mahdollisimman pienenä. Kaikki alkuperäiset asiakirjat löytyvät kuitenkin aina raportin laatijalta, joten halutut laajemmat osat voidaan myös tarvittaessa liittää sähköisen raportin mukaan.

Kehitysprojektin toteutukseen osallistui SRV Viitoset Oy:n toimihenkilöiden lisäksi Major Blue Oy, jonka työpanos kohdistui pääasiassa AS/400 ympäristössä käytettävästä työmaaseuranta ohjelmasta haettavan tiedon siirtosystematiikan kehittämiseen. Raportointia testattiin SRV Viitoset Oy:n Biomedicum -työmaalla, jossa testaukseen osallistui myös henkilöitä rakennuttajaosapuolen taholta.

Projektille asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Raportin toteuttaminen saatiin riittävän selkeäksi, jotta sen käyttöä voitiin laajentaa myös muihin rakennushankkeisiin. Projekti on ollut myös hyvänä perustana kehitettäessä hankkeiden digitaalista raportointia edelleen tietotekniikan nopean kehittymisen myötä.

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Vera-teknologiaohjelma tuki kehitysprojektia varsin hyvin sekä tiedonsaanti- että kustannusmielessä.