TIKLI - Tietopankin käyttöliittymäohjelman kehittäminen

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy:  http://www.granlund.fi/

Muut osallistujat:

Arkkitehtitoimisto Riitta Korhonen Oy 

Yhteyshenkilö:

Jukka Vasara:  jukka.vasara@granlund.fi

Tiivistelmä projektista:

Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy on tehnyt Vera-ohjelmaan kuuluvassa projektissa "Muutosten hallinta rakennusprojektissa" selvityksen tietopankkien nykytilanteesta ja kehitystarpeista. Selvityksen perusteella todettiin, ettei markkinoilla ole yhtään yleiskäyttöistä Internet-pohjaista tietopankkien käyttöliittymäsovellusta, jota olisi helppo käyttää ja joka palvelisi tehokkaasti myös rakennusprojektin muutostenhallinnassa. 

Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy on lähtenyt kehittämään uudenlaista sovellusohjelmaa tietopankkien käyttöliittymäksi. Tavoitteena on saada aikaan ohjelma, jonka avulla voidaan helposti ylläpitää eri kokoisten projektien CAD-asiakirjat Internet-palvelimella. Erityisesti kiinnitetään huomiota rakennustyömaakäytön ja viranomaisyhteyksien parantamiseen sekä muutosten hallintaan. 

Käyttöliittymästä kehitetään niin sanottu dynaaminen Internet-kotisivu. Yhteys palvelimella sijaitsevaan tietokantaan otetaan jokaisen asiakaskoneen selaimelta. Selaimen välityksellä jokainen käyttöoikeuden saanut voi päivittää kantaa tai hakea tarvitsemansa dokumentit sekä todeta tehdyt muutokset tietopankissa. Ohjelmiston hyvänä puolena on se, että käyttäjien koneille ei tarvitse tehdä mitään asennuksia tai asetuksia. Kaikki projektikohtaiset asetukset tehdään palvelinkoneelle. 

Kokonaistavoitteena on parantaa rakennusprojektien muutosten ja yleensäkin tiedon hallintaa siten, että syntyvät muutokset tulevat kaikkien tarpeellisten osapuolien tietoon ja hyväksytyksi mahdollisimman nopealla, vaivattomalla ja automaattisella tavalla. 

Samalla kehitetään rakennusprojektin hallintaan liittyviä työkaluja siten, että tietopankkiohjelmiston rinnalle tulisi erilaisia rakennuttajia, rakennustyömaata sekä tilojen lopullisia käyttäjiä palvelevia ohjelmia. Tämä työ tehdään yhdessä Jyväsdata Oy:n kanssa.

Projektissa saavutetut tulokset:

Projektin tavoitteet saavutettiin tuotteistamista lukuunottamatta. Tuotteistaminen tämän projektin yhteydessä jätettiin tekemättä koska TIKLI-ohjelman testauksen aikana käynnistyi EU-projekti OSMOS, jossa Insinööritoimisto Granlund Oy on mukana. TIKLI-projektin kehitystyö siirrettiin uuteen ympäristöön ja hyödynnetään tässä kansainvälisessä projektissa, jossa kehitetään malli ja työkalut Internet-pohjaista kiinteistön koko elinkaaren kattavaa tiedonhallintaa varten. Samalla kehitystyön tavoite laajennettiin dokumenttien hallinnasta tuotemallipohjaiseksi ympäristöksi.

Granlundin ensisijainen kiinnostuksen kohde OSMOS-projektissa on erikoispalvelujen tuottaminen (RYHTI, RIUSKA jne.) Internet-ympäristöön ja niiden integrointi eri palvelujentuottajien järjestelmiin (OSMOS-malli). Kaupallisessa mielessä kehitystavoitteiden uudelleensuuntaaminen oli välttämätönta myös, koska maailmanlaajuinen kehitystyö dokumenttipohjaisten projektipankkien ympärillä on erittäin voimakasta; erikoistuminen ja tuotemallipohjainen ympäristö varmistavat Granlundille uudessa tilanteessa paljon paremmat kilpailumahdollisuudet.

TIKLI-projektin kautta saatu kokemus ja tieto internet-pohjaisesta sovellusohjelmoinnista on ollut jatkokehityksen kannalta olennaista.

Projektiin liittyen valmistui insinöörityö: Keijo Julkunen: Rakennusprojektien tietopankkitoiminnan käyttöliittymän kehittäminen (2000)

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Vera teknologiaohjelman lisäarvo projektille oli merkittävä. Hyötynä olivat ennen kaikkea verkottumisen kautta syntyneet kontaktit sekä taloudellinen tuki.