URAK - Uudet teknologiat rakennusklusterissa 

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Päättynyt  

Organisaatio:

Taideteollinen korkeakoulu:   http://www.uiah.fi/

Muut osallistujat:

Elisa Communications:   http://www.elisa.fi/
Fortum:   http://www.fortum.fi/
Huoneistokeskus:   http://www.huoneistokeskus.fi/ 
Sonera Living:   http://www.sonera.fi/
MIT (Massachusetts Institute of Technology):   http://web.mit.edu/

Yhteyshenkilö:

Jarmo Suominen:   jarmo.suominen@uiah.fi 

Tiivistelmä projektista:

Jatkuvasti muuttuva ja elävä rakennusteollisuuden toimintaympäristö tarvitsee ajantasaista tietoa järjestelmien ja toimintamallien kehityksestä. Teknologiat kehittyvät itsenäisesti ja yhdestä rajatusta toimintaympäristöstä riippumatta. URAK -tutkimusprojektin sisältönä on selvittää, vertailla ja analysoida näitä muutoksia Yhdysvalloissa tehtävien tutkimus- ja tuotekehitysprojektien kautta. Tutkimustyötä tehdään parhaillaan Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) arkkitehtiosaston ja medialaboratorion keskinäisen yhteishankkeen "House_n" kautta. 

URAK -tutkimus tarkastelee rakennusklusteria kokonaisuutena; rakennuttamisen, urakoinnin, suunnittelun sekä myynti- ja markkinointiprosessien kautta. Tarkoituksena on analysoida rakennusklusterin kehitysnäkökulmia nimenomaan kaikkien osapuolten verkottumisen kannalta. Erityisnäkökulmana on loppukäyttäjälähtöisyys, jolla tarkoitetaan käsiteltävän tiedon viimeistä käyttäjää verkottuneessa toimintaympäristössä. 

Nykyisin rakennusklusteri on jakautunut selkeästi eri osaprosesseihin. Rakennuttaminen ja rahoitusjärjestelyt sekä suunnittelu toimivat omina prosesseinaan ja rakennusurakointi sekä markkinointi ja myynti toimivat omalla alueellaan. Uusien teknologioiden avulla nämä prosessit kuitenkin lähentyvät toisiaan ja elinkaariajattelun ulottaminen koko ketjun läpi tekee tarpeelliseksi luoda uusia työkaluja koko klusterille. 

Selvittääkseen uusien teknologioiden ja sovellusten kehittämismahdollisuuksia tutkimusprojekti osallistuu kiinteästi MIT "House_n" -tutkimusprojektiin tutkimalla ja tuomalla esiin sen käytännön sovellukset, yhteistyötahot ja tulevaisuuden näkymät nimenomaan uusien visualisointi-, mallinnus-, simulointi- ja verkottumisteknologioiden kautta. 

URAK -tutkimushanke tutkii myös uusia liiketoiminta- ja verkottumismalleja, joiden kaupallisiin sovelluksiin tarvitaan uusia tietoteknisiä ratkaisuja. Nämä uudet toimintamallit edesauttavat yritysten kykyä pysyä ajan tasalla teknologian ja markkinoiden kehittyessä. 

URAK -tutkimusprojektista valmistuva raportti tulee käsittelemään projektissa tutkittavien tuotekehityshankkeiden kaupallistamista, kilpailuedun mahdollistavia sovelluksia sekä yhteistyömuotoja ja -hankkeita. Raportti tulee myös sisältämään analyysin tutkittujen aiheiden soveltuvuudesta Suomen rakennusklusterin käyttöön. 

URAK -projektissa tarkasteltavat tutkimusyksiköt 

Projektin oma kotisivu:   http://www.uiah.fi/projects/tilastudio/urak/