OHJELMAN KUVAUS

Visio ja tavoitteet Kesto ja laajuus Päätulokset Jatkokehittäminen Kokonaisarvio

Tavoitteet

Ohjelman visiona oli tiedonhallinta läpi koko rakennetun ympäristön elinkaaren. Kaikkien osapuolten tiedot on saatava yhteiskäyttöisiksi, jolloin käyttöön saadaan todelliset as-built-tiedot ja rakennuksen todellisia elinkaaren aikaisia ominaisuuksia pystytään arvioimaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Ohjelman vision toteuttamisen nähtiin vaikuttavan positiivisesti sekä kiinteistö- ja rakennusalaan että koko yhteiskuntaan kansallisella tasolla.

Vera-ohjelman visio ja tavoitteet

Ohjelman vision toteuttamisessa identifioitiin neljä keskeistä tavoitetta:

  1. Rakentamisprosessin kaikkien osapuolten välinen integroitu tiedonhallinta. Osapuolten on pystyttävä toimittamaan oikeaa tietoa oikeassa muodossa oikeaan aikaan oikealle henkilölle. Keskeinen elementti tässä on tiedon yhteiskäyttöisyys.
  2. Tietoverkkojen tehokas hyödyntäminen. Rakennusprosessissa on tyypillisesti paljon projektikohtaisesti vaihtuvia osapuolia, joiden välillä liikkuu paljon jatkuvasti muuttuvaa ja täydennettävää informaatiota. Tämän tiedon välittämisessä ja hallinnassa tietoverkot voivat tarjota merkittävää parannusta verrattuna nykyisiin prosesseihin.
  3. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) laajamittainen ja tehokas hyödyntäminen. Rakennusalan nykyisiin prosesseihin sisältyy paljon päällekkäistä työtä, koska ne perustuvat ennen tietotekniikkaa vallinneisiin dokumenttipohjaisiin menetelmiin. Tietoverkottunut prosessi ja tuotemallien käyttö voivat merkittävästi vähentää tätä päällekkäisyyttä ja tehostaa toimintoja. Ilman kaikki osapuolet kattavaa tietotekniikan hyödyntämistä ei tietoverkottunutta toimintatapaa kuitenkaan voida ottaa käyttöön eikä dokumenttipohjaisilla järjestelmillä voida ratkaista useissa eri dokumenteissa esiintyvien samaa rakennusosaa tai järjestelmää koskevien tietojen työläitä päivityksiä, mikä helposti johtaa ristiriitaisiin tietoihin eri dokumenteissa. Tarvitaan mallipohjaista informaatiojärjestelmää.
  4. Rakennusprosessin kehittäminen käyttäjälähtöiseksi, tuoteorientoituneeksi, joustavaksi, verkottumista ja kestävää kehitystä tukevaksi. Tietotekniikka nähtiin ohjelmassa keskeisenä instrumenttina tämän kehityksen tukemisessa.

Ohjelman kesto ja laajuus

Ohjelman kesto oli kuusi vuotta, 1997-2002. 

Ohjelman käynnistyessä 1997 kokonaisvolyymiksi budjetoitiin noin 28 miljoonaa euroa. Kiinnostus tämän alueen kehittämiseen oli kuitenkin niin voimakasta, että ohjelman kokonaisvolyymi nousi ohjelman aikana lähes 47 miljoonaan euroon, josta Tekesin osuus oli runsaat 22 miljoonaa euroa. Tekesin rahoitusosuudesta noin 4 miljoonaa euroa käytettiin yliopistojen ja tutkimuslaitosten projekteihin ja noin 18 miljoonaa euroa yritysprojekteihin.

Kaikkiaan ohjelmassa käynnistettiin 161 projektia, joista tutkimusprojekteja oli 48 ja yrityshankkeita 113. Tutkimushankkeiden keskimääräinen budjetti oli siis huomattavasti yrityshankkeiden keskimääräistä budjettia pienempi, mutta Tekesin rahoitusosuus tutkimushankkeissa huomattavasti korkeampi kuin yrityshankkeissa.

Kokonais-
budjetti

%

Tekesin
rahoitus

%

Luku-
määrä

%

Keskimääräinen
projektin budjetti

Tekesin
rahoitusosuus

Tutkimushankkeet 6.2 M€ 13%  4.0 M€ 18%  48 30% 130 K€ 65%
Yrityshankkeet 40.5 M€ 87% 18.2 M€ 82% 113 70% 360 K€ 45%
Yhteensä 46.7 M€ 100% 22.2 M€ 100% 161 100% 290 K€ 48%

Päätulokset

Ohjelman tulosten ja lopullisten vaikutusten arviointi on luonnollisesti mahdollista vasta joidenkin vuosien kuluttua. Ohjelmaa on kuitenkin jo ennen sen päättymistä arvioitu useammassakin vaiheessa. Ensimmäinen välievaluointi tehtiin 1999-2000. Loppuevaluoinnin kansainvälinen osuus suoritettiin kesällä 2002 ja kotimainen vaikuttavuusarviointi vuoden 2002 lopussa osana Tekesin kiinteistö- ja rakennusklusterin laajempaa arviointia. Niiden pohjalta arvioituna ohjelmapäällikön näkökulmasta Vera-teknologiaohjelman päätuloksia ja -vaikutuksia ovat olleet seuraavat:

Tuotemallikonseptin laaja omaksuminen osaksi alan prosesseja ja strategiaa

Kansainvälinen verkottuminen

Uusien ohjelmistotuotteiden kehittäminen

Identifioituja ongelmia ja jatkokehitystarpeita

Omistajien aktivoiminen

Tuotemallipohjaisten ohjelmistojen ja prosessien edelleen kehittäminen

Tulosten tehokkaampi siirtäminen käytäntöön

Alan koulutuksen kehittäminen

Kokonaisarvio

Kokonaisuutena kaikki tähän mennessä tehdyt arviot osoittavat, että Vera-teknologiaohjelma on onnistunut hyvin keskeisissä tavoitteissaan. Panostus perusteknologian, tuotekehityksen ja prosessien kehittämiseen vaikuttaa onnistuneelta nyt ohjelman juuri päätyttyä ja viimeisten projektien ollessa vielä käynnissä. Käytettävien mittarien mukaan myös ohjelman tiedotustoiminta ja seminaarit ovat onnistuneet tehtävissään. Lopullinen tilinpäätös ohjelman tuloksista on kuitenkin mahdollista vasta joidenkin vuosien kuluttua. Silloin nähdään pystyikö suomalainen kiinteistö- ja rakennusala saamaan ICT alueella globaalisti pysyvän kärkiaseman ja ennen kaikkea pystyttiinkö sen pohjalle rakentamaan suomalaista yhteiskuntaa kokonaisuutena hyödyttävää liiketoimintaa ja laadukkaampaa rakennettua ympäristöä.